เกียรติรางวัล สำหรับนักธุรกิจเอมสตาร์


บริษัทเอมสตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณ แก่นักธุรกิจเอมสตาร์ เพื่อแสดงความสำเร็จ ในการสร้างธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเพื่อสนับสนุนการเป็นแบบอย่างที่ดี ของความสำเร็จ และความภาคภูมิใจ ต่อองค์กรธุรกิจเอมสตาร์โดยรวม ซึ่งนักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องเป็นผู้ที่ดำเนินธุกิจอย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

การขึ้นตำแหน่งในธุรกิจเอมสตาร์เน็ทเวิร์ค

ตำแหน่ง ระยะเวลาโดยเฉลี่ย (เดือน) ยอด Balance (ทีมอ่อน) รายได้/เดือน (บาท)
Bronze Star 1 - 3 10,000 PV 4,000 - 7,000
Silver Star 2 - 4 20,000 PV 7,000 - 10,000
Gold Star 3 - 5 30,000 PV 10,000 - 20,000
Platinum Star 3 - 6 50,000 PV 20,000 - 40,000
Pearl Star 4 - 7 100,000 PV 40,000 - 70,000
Ruby Star 8 - 12 200,000 PV 70,000 - 200,000
Sapphire Star   300,000 PV 200,000 - 400,000
Emerald Star   450,000 PV 400,000 - 700,000
Diamond Star   600,000 PV 700,000 - 1,000,000
Crown Ruby Star   1,000,000 PV 1,000,000 - 2,000,000
Crown Sapphire Star   1,500,000 PV 2,000,000 - 5,000,000
Crown Emerald Star   2,000,000 PV 5,000,000 - 8,000,000
Crown Diamond Star   2,400,000 PV 8,000,000 - 10,000,000
       

 

"...ความสุขทุกสิ่ง เป็นจริงที่...เอมสตาร์ where happiness come true..."